සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු

දුරකථන අංකය
057-2050032
057-3576824

ෆැක්ස් අංකය
057-2050032

තැපැල් ලිපිනය
ප්‍රාදේශිය සභාව ,හල්දුම්මුල්ල    

ගරු සභාපතිතුමා
075-6931117    

ලේකම්
057-3570508
 
විද්‍යුත් ලිපිනය
haldummullaps@sltnet.lk

 

පාරිභෝගික අදහස්
හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සේවා පිළිබද ඔබ සිතන්නේ කුමක්ද?
 
මෙහි පැමිණි ගණන
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter